Náhradní plnění

HOLOUBEK PROTECT a.s., zprostředkuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to odběrem zboží od dceřiné společnosti HOLOUBEK PARTNER s.r.o., která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Dne 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., která je publikována ve Sbírce zákonů (zákon č. 367/2011 Sb.), a návazně byla novelizována prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. k zákonu o zaměstnanosti, která rovněž nabyla účinnosti dne 1.1.2012 (vyhláška č. 390/2011 Sb.).

Podle ustanovení § 81 odst. 3 shora uvedeného zákona o zaměstnanosti se zavádí pro poskytovatele náhradního plnění roční limit pro poskytnutí výrobků a služeb ve výši 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Roční limit na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením (bez rozlišení stupně postižení) pro kalendářní rok 2015 činí 906.444 Kč.

Jednotlivé formy plnění povinného podílu zůstaly i po nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti (zákon č. 367/2011 Sb.) zachovány ve stejném rozsahu.

Praktické vysvětlení zákona:

Na základě ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak tento zákon splnit:

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%).

2. Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Postup výpočtu povinného podílu je uveden v ustanovení § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb., v platném znění.

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 zákona o zaměstnanosti se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může počítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen zaměstnavatelem (dodavatelem) zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

Jak se vypočítá náhradní plnění?

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku 2015: 25 903 Kč

Pokud organizaci chybí jedna osoba se zdravotním postižením, musí za tuto osobu do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek:

2,5 x 25 903 = 64 758 Kč

Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 64 758 = 129 516 Kč atd.

Konkrétní příklad

Společnost HOLOUBEK PARTNER s.r.o. zaměstnává 21 osob se zdravotním postižením.

Společnost HOLOUBEK PARTNER s.r.o. uskuteční v kalendářním roce s odběratelem obrat (bez DPH) 1 000 000,- Kč. Pro zjištění počtu osob, které lze započítat do náhradního plnění, se tento obrat (bez DPH) vydělí 7 násobkem průměrné mzdy.

7 x 25 903 = 181 321

pak

1 000 000 : 181 321 = 5,52

Výsledek značí, kolik osob může odběratel společnosti HOLOUBEK PARTNER s.r.o. započítat do náhradního plnění.

Pokud je toto číslo větší než počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, zaměstnaných společností HOLOUBEK PARTNER s.r.o., potom lze započíst pouze počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, zaměstnaných společností HOLOUBEK PARTNER (tedy 21) a ne více!

Odběratelé – mají-li více než 25 zaměstnanců

Při počtu zaměstnanců (přepočteném) musíte buď zaměstnat osoby se OZP nebo zaplatit ročně odvod Kč nebo odebrat ročně od firmy HOLOUBEK PARTNER za
25 1,00 64 758,- 181 321,-
50 2,00 129 516,- 362 642,-
100 4,00 259 032,- 725 284,-
200 8,00 518 064,- 1 450 568,-
300 12,00 777 096,- 2 175 852,-
400 16,00 1 036 128,- 2 901 136,-
500 20,00 1 295 160,- 3 626 420,-

Poznámka:
Přepočet vychází z předpokladu, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 činí 25 903,- Kč.